STT Tên văn bản Nơi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1 Quyết định thành lập Hội Thể thao điện tử giải trí Việt nam

VIRESA

42/QĐ-BNV 13/01/2009 Quyet dinh Thanh lap Viresa
2 Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thể thao điện tử giải trí Việt nam VIRESA 26/QĐ-BNV 13/01/2016 QĐ và Điều lệ VIRESA (sua doi, bo sung 2016)
3 Thông tư hướng dẫn Tổ chức giải thể thao quần chúng TC TDTT 09/2012-BVHTTDL 19/11/2012 TT 09_06
4

QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục các môn, nội dung thi đấu thể thao thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III

Bộ VHTTDL

TC TDTT

2112/QĐ-BVHTTDL

14/6/2019 QĐ 2112-14062019
5 Nghị định qui định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao

Bộ VHTTDL

TC TDTT

36/2019/NĐ-CP 29/4/2019 NĐ 36-29042019
6 Luật Thể dục thể thao 2006    77/2006/QH 11 29/11/ 2006  77/2006/QH 11
7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018   26/2018/QH14 14/6/2018 26/2018/QH14
8 Luật thi đấu Thể thao điện tử 2017   28/ QĐ-TCTDTT 16/01/2017 28/ QĐ - TCTDTT